Wat wij geloven.

Bekering

De bijbel zegt heel duidelijk dat ieder mens zondig is en tekort komt aan Gods heerlijkheid. Dit komt door de zondeval na de schepping. Sindsdien worden alle mensen in zonde geboren.

Romeinen 3:10 gelijk geschreven staat: Niemand is rechtvaardig, ook niet een,3:11 er is niemand, die verstandig is, niemand, die God ernstig zoekt; 3:12 allen zijn afgeweken, tezamen zijn zij onnut geworden; er is niemand, die doet wat goed is, zelfs niet een.

Romeinen 3:23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.

Zonde brengt een blokkade tussen de mens en God. In het Oude Testament gaf God de 10 geboden aan zijn volk en moesten zij bloedoffers brengen als symbool voor vergeving van hun zonden. Deze offers wezen al vooruit naar het offer van Jezus Christus, die voor onze zonden stierf aan het kruis op Golgotha en opstond uit de dood. Toen Jezus Christus voor ons aan het kruis stierf, vervielen deze bloedoffers, omdat Hij het Lam geworden is die voor onze onze zonden stierf. Door vergeving te vragen van zonden krijgen wij een persoonlijke relatie met Jezus Christus. 

Johannes 3:16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn enig geboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga,  maar eeuwig leven hebbe.

Geloof in God is geschakeld aan vertrouwen en gehoorzaamheid. Dus verwacht God van ons dat wij ons bekeren.

 

Ons bekeren 

Bekering betekent dat Jezus in ons hart wil komen wonen. Door ons te bekeren doen wij afstand van ons oude leven van zonden en beginnen aan een nieuw leven,  vrij van zonden, samen met God.

Openb. 3:20 Zie, Ik sta aan de deur en Ik klop. Indien iemand naar mijn stem hoort en de deur opent, Ik zal bij hem binnenkomen en maaltijd met hem houden en hij met Mij. 3:21 Wie overwint, hem zal ik geven met Mij te zitten op mijn troon, gelijk ook Ik heb overwonnen en gezeten.

God wil graag dat wij erkennen dat wij een zondaar zijn, vergeving vragen voor onze zonden en ons leven volledig over te geven aan Hem.

Johannes 1:12 Doch allen, die  Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; 

1 Johannes 1:9 Indien wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig, om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid.

Bekeringsgebed

Om tot bekering te komen zou u het volgende bekeringsgebed kunnen bidden: Jezus, ik kom tot U. Ik erken dat ik gezondigd heb en afgedwaald ben van U. Ik wil U vragen in mijn hart te komen wonen en een wonder te doen. Vanaf nu wil ik Uw wil gaan doen. Ik dank U dat U mijn Redder bent. Ik bid dit alles in Jezus’ naam.

Wanneer u tot bekering gekomen bent, doet God een wonder in uw hart. God geeft u een nieuw hart, met het verlangen om Zijn wil te gaan doen en niet langer in uw oude levenspatroon van zonden door te blijven gaan. De Bijbel noemt dat: een ‘nieuwe schepping’ zijn.