Wat wij geloven.

Waterdoop

De doop was en is een belangrijk deel van de boodschap van Jezus Christus. Op de Pinksterdag preekte Petrus tegen een menigte en aan het einde vroegen de overtuigde maar nog onbekeerde luisteraars: ‘Wat moeten wij doen, mannen broeders? En Petrus antwoordde hun: Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus (Handelingen 2:37).

Dit is Gods voorziening voor iedereen die verlangt zich met Hem te verzoenen. Bekering en de doop zijn aan elkaar geschakeld. In het gehele nieuwe testament is de waterdoop altijd direct geschakeld aan redding. De waterdoop volgde na de bekering van een persoon.

Hand. 2:41 Zij dan, die zijn woord aanvaardden, lieten zich dopen en op die dag werden ongeveer drieduizend zielen toegevoegd

Hand. 2:38 Bekeert u en een ieder van u late zich dopen op de naam van Jezus Christus,

De manier om mensen te dopen is door onderdompeling. Dit volgt uit de betekenis van het het Griekse woord voor doop ‘Baptizo’ wat duidelijk betekent ‘onderdompelen’. Eerder werd al gezegd: De doop is een uiterlijk teken van wat er van binnen gebeurd is. Doop door middel van onderdompeling is een beeld van een begrafenis. Als je gedoopt wordt, word je ondergedompeld in het watergraf en je laat je oude leven van zonden achter en staat op als een nieuwe schepping.

Romeinen 6:3 Of weet gij niet, dat wij allen, die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn. Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

Vandaag de dag dopen vele kerken door besprenkeling ook al is er geen enkele tekst in het Nieuwe testament die zelfs maar suggereert dat dit juist is. Daarnaast gaat het hele idee van een begrafenis verloren. Ook worden de meeste mensen gedoopt als ze pas geboren zijn. Hoe goed dit ook bedoeld is door de ouders, het is niet de manier van de Bijbel. Als een pasgeboren baby kun je niet tot bekering komen en zelf vergeving vragen van je zonden. Veel mensen hebben de valse zekerheid dat ze door hun geloof en kinderdoop kinderen van God zijn. 

In de Bijbel lezen we echter dat de doop een volgende stap is nadat je tot bekering bent gekomen: Bekeert u en laat u dopen (Hand. 2:38). De doop is een beslissing van een persoon zelf. Dat kinderen niet gedoopt behoeven te worden wil niet zeggen dat we niets hoeven te doen! In onze kerken is er de gelegenheid om kinderen op te dragen. De voorganger legt de handen op en we zegenen het kind en de ouders. Vele mensen denken dat de doop zaligmakend is. Ze geloven dat de doop de bekering is. Maar als je tot bekering komt dan kruisig je de oude mens. Als je je laat dopen dan begraaf je je oude mens. Daarnaast moeten we niet vergeten dat het slechts een symbool is van iets anders! Het betekent afgesneden te worden van ons oude leven en op te staan in een geheel nieuw leven.

Romeinen 6:4 Wij zijn dan met Hem begraven door de doop in de dood, opdat, gelijk Christus uit de doden opgewekt is door de majesteit des Vaders, zo ook wij in nieuwheid des levens zouden wandelen.

Dit is wat de waterdoop betekent, een getuigenis t.o.v. iedereen dat je de stap genomen hebt om het oude leven van zelf gerichtheid af te leggen, dat je ingaat op de uitnodiging van Jezus Christus om Hem te volgen en een deel te worden van Zijn gemeent