Wat wij geloven.

Wedergeboorte

Je zou kunnen zeggen dat bekering gelijk is aan wedergeboorte. Bekering is de keuze van de mens om vergeving te vragen voor zijn zonden aan God. Wedergeboorte is het bovennatuurlijke wonder wat God doet in ons leven. Wanneer we ons bekeren geeft God ons een nieuw hart wat verlangt naar Hem, zo worden wij een kind van God. Vele mensen denken dat iedereen een kind van God is, maar we zijn allemaal wel geschapen door God maar een kind van God worden we alleen door bekering en het wonder van de wedergeboorte. Jezus zelf legde dat uit aan Nicodemus, die daar niet bekend mee was, in een nachtelijk gesprek.

Johannes 3:3 Jezus antwoordde en zeide tot hem: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand wederom geboren wordt, kan hij het Koninkrijk Gods niet zien. 3:4 Nikodemus zeide tot Hem: Hoe kan een mens geboren worden, als hij oud is Kan hij dan voor de tweede maal in de moederschoot ingaan en geboren worden? 3:5 Jezus antwoordde: Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, tenzij iemand geboren wordt uit water en Geest, kan hij het Koninkrijk Gods niet binnengaan. 3:6 Wat uit het vlees geboren is, is vlees, en wat uit de Geest geboren is, is geest. 3:7 Verwonder u niet, dat Ik u gezegd heb: Gijlieden moet wederom geboren worden.

Jezus sprak in deze aangehaalde tekst tegen Nikodemus over het verschil tussen iemand die geboren is uit ‘water’ en iemand die geboren wordt uit de ‘Geest’. De geboorte uit water heeft betrekking op onze geboorte. Nikodemus spreekt daarom ook over de moederschoot. Jezus zelf noemt dit later in vers 6: ‘uit’ het vleesgeboren zijn. Ieder mens is uit het vlees geboren, maar niet ieder mens is uit de Geest geboren. Jezus zegt dan: Wat uit het vlees geboren is, is vlees.

Dit heeft betrekking op onze lichamelijk toestand. Wij zijn mensen van vlees en bloed, d.w.z. we hebben ons lichaam en daarnaast ons innerlijk, onze ziel, gedachten, emoties en onze wil. De Bijbel zegt dat vlees en bloed de hemel niet kunnen binnengaan. Dit betekent dat wij in onze oorspronkelijk staat, zoals wij geboren zijn, dus nooit in de hemel kunnen komen. Dat is de reden waarom Jezus zegt dat wij wederom geboren moeten worden. Want bij de wedergeboorte komt onze geest tot leven.

Kolossenzen 2:13 Ook u heeft Hij, hoewel gij dood waart door uw overtredingen en onbesnedenheid naar het vlees, levend gemaakt met Hem, toen Hij ons al onze  overtredingen kwijtschold.

Vanwege zonden zijn wij geestelijk dood, maar worden bij de wedergeboorte met Christus levend gemaakt. Dan worden wij een nieuwe schepping in Christus.

2 Korinth. 5:17 Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.

Dit betekent wel dat God van ons verwacht dat we ook daadwerkelijk anders gaan leven. Wedergeboorte is dus altijd geschakeld aan berouw en bekering. Maar het grootste wonder van de wedergeboorte is dat we na onze bekering nee kunnen zeggen tegen zonden. Hoewel we nooit zonder zonden zullen zijn, worden we toch vrij van de band van zonde, we hoeven niet meer vast te zitten aan zonden en verkeerde gewoonten. Onze oude natuur, ons vlees, zal altijd willen blijven zondigen. Maar onze nieuwe natuur, onze geest, wil de wil van God doen. En dat kunnen wij ook door Gods kracht en genade! 

Het bewijs van wedergeboorte ligt hierin dat wij andere verlangens krijgen. Zoals wij voor onze bekering verlangen naar de zonde en hieraan verslaafd zijn, zo zullen wij na de bekering en wedergeboorte het verlangen krijgen God te zoeken en een relatie met Hem te hebben. Wedergeboorte is dus een verandering van ons hart, meer nog een vernieuwing van ons hart, door een wonder van genade door God in ons bewerkt.